مزایده فروش اموال اداری و تجهیزات پزشکی اسقاطی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

مزایده فروش اموال اداری و تجهیزات پزشکی اسقاطی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

**واحد برگزار کننده:شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

**موضوع استعلام:فروش اموال اداری و تجهیزات پزشکی اسقاطی شبکه بهداشت ودرمان

** مبلغ تضمینی شرکت در استعلام:۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

**نوع تضمین شرکت در استعلام:فیش واریزی یا ضمانت بانکی

**تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ لغایت روز یکشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

**محل توزیع اسناد استعلام: خوانساربلوار آیت اله علویشبکه بهداشت و درمان_واحد دبیرخانه

**آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام: بصورت حضوری تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸

**زمان و محل بازگشایی پیشنهادات رسیده: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ راس ساعت۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار