استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان فاطمیه (س)

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خوانسار

موضوع استعلام: استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان فاطمیه (س)

مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام: روز یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲لغایت روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۵

محل توزیع اسناد استعلام: ۱- اصفهان - خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق۲۰۲

 

۲- خوانسار- بلوار آیت ا... علوی - شبکه بهداشت و درمان- واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۷/۰۷/۲۸

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز شنبه ۹۷/۰۷/۲۸ راس ساعت ۱۴:۰۰ دردفتر مدیریت شبکه