کارگاه آموزشی جامعه ایمن

کارگاه آموزشی جامعه ایمن ویژه روسا و اعضای زیرکمیته های جامعه ایمن شهرستان روز سه شنبه مورخ۹۷/۰۷/۲۴ با حضور کارشناس برنامه سوانح و حوادث مرکز بهداشت استان در  سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.در ابتدای کارگاه دکتر فیاضی مدیر شبکه ضمن خیر مقدم به مدعوین در خصوص اهمیت جامعه ایمن و پیوستن خوانسار به شبکه ملی جامعه ایمن ایراد سخن نمودند.