جلسه آموزشی ویژه بانوان شاغل در ستاد شبکه

در راستای پویش ملی پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان  جلسه آموزشی جهت بانوان شاغل در شبکه بهداشت با موضوع پیشگیری از سرطانهای شایع در زنان   روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۰۱ وبه همت واحد سلامت خانواده برگزار گردید . در ابتدای جلسه معاون بهداشتی در رابطه با اهمیت انجام معاینات کارکنان و اهمیت پیشگیری وغربالگری  سرطان ها صحبت نمودند و در ادامه کارشناس مادران مطالب آموزشی در رابطه با سرطانهای شایع در زنان ارائه نمودند./