تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان فاطمیه (س

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خوانسار

موضوع استعلام: تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان فاطمیه (س)

مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام: روز شنبه ۹۷/۰۸/۱۲ پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۵

محل توزیع اسناد استعلام: ۱- اصفهان - خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق۲۰۲

۲- خوانسار- شبکه بهداشت و درمان- واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری روز دو شنبه ۹۷/۰۸/۲۱

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه