مدارک لازم جهت صدور - تمدید پروانه مسئول فنی کارگاه دارای شناسه نظارت

 

درخواست صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی  (تایپ شده )

 

فیش بانکی جهت صدور پروانه مسئول فنی به مبلغ پانصد و شصت هزار ریال و تمدید پروانه به مبلغ پانصدو ده هزار ریال به شماره حساب ......بانک ملی

 

اصل وکپی مدرک دانشگاهی مسئول فنی

 

کپی شناسنامه مسئول فنی

 

کپی کارت ملی مسئول فنی

 

کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)

 

برنامه  کاری مسئول فنی

 

یک قطعه عکس ۳*۴

 

بیمه مسئول فنی

 

تکمیل فرم قرارداد استخدامی  مسئول فنی کارگاه

 

تکمیل فرمهای محضری 

 

استعفا و تسویه حساب مسئول فنی قبلی واحد

 

تکمیل فرم آموزشی مسئول فنی (جهت تمدید پروانه مسئول فنی)

 

(به همراه داشتن یک کپی از همه مدارک ذکر شده الزامی است )