کمیته آمار

کمیته آمار با موضوع تحلیل و بررسی شاخص های واحد بهداشت خانواده با حضور دکتر فیاضی مدیر شبکه،معاون بهداشتی و کارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد./