پیاده روی همکاران ستاد شبکه بمناسبت روز جهانی قلب

بمناسبت روز جهانی قلب روز پنج شنبه مورخ۹۷/۷/۱۷پرسنل ستاد شبکه اقدام به پیاده روی از شبکه بهداشت تا پارک عسل نمودند.در پایان پیاده روی با صبحانه سالم از پرسنل پذیرایی بعمل آمد.