پلمپ دو واحد صنفی تولید و عرضه مواد غذایی

دو واحد صنفی تولید و عرضه کننده مواد غذایی بدلیل عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در تاریخ۹۸/۰۵/۰۵توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت پلمپ و پرونده متخلفین جهت سیر قانونی به مرجع قضایی ارسال شد./