معارفه مسئول مرکز سلامت شهید منتظری

معارفه خانم دکتر عادلی پزشک و مسول مرکز سلامت شهید منتظری در تاریخ۹۷/۹/۸با حضور مهندس هاشمی رییس مرکز بهداشت ،مسئول گسترش و پرسنل مرکز شهید منتظری برگزار گردید./