بازدید کارشناسان فنی شبکه از هنرستانهای طالقانی و دارالفنون

بازدید مشترک واحدهای ستادی مرکز بهداشت با همکاری اموزش وپرورش از دو مدرسه شبانه روزی هنرستان پسرانه طالقانی و هنرستان دخترانه دارالفنون درتاریخ ۹۷/۹/۲۸برگزارشد.

در این بازدید که مسول بهداشت محیط ، مسول واحد بهداشت حرفه ای ،مسول تغذیه،کارشناس مبارزه با بیماربها، مسول سلامت نوجوانان ومدارس و کارشناس سلامت و تندرستی اموزش وپرورش حضور داشتند از اشپزخانه .خوابگاه .کلاسها .کارگاهها و سرویس های بهداشتی ،بوفه و وضعیت پرونده های سلامت ومعاینات دانش اموزان بازدید بعمل امد ودر پایان جلسه مشترک با مدیران مدارس مربوطه برگزار و در جهت رفع نواقص راه کارهابی ارائه گردید./