دومین بازدید کارشناس استان از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در خوانسار

دکتر شیری کارشناس معاونت بهداشتی استان برای دومین مرتبه از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در شهرستان بازدید نمودند.

#فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم

#بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون

"روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار"