پیام تبریک

۳ نفر از پزشکان شاغل در شبکه بهداشت ودرمان در آزمون دستیاری سال۱۳۹۸ پذیرفته شدند.

۱.خانم دکتر رئیسی ⬅️اطفال اصفهان

۲.خانم دکتر عادلی ⬅️ داخلی تهران

۳.خانم دکتر طیباتی ⬅️ رادیولوژی یزد

این شبکه ضمن عرض تبریک به این بزرگواران آرزوی موفقیت در ادامه زندگی و تحصیل برای آنهادارد./