پلمپ نانوایی متخلف

یک واحد نانوایی بدلیل عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی ، در تاریخ ۱۲ مرداد توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت وبا همکاری نیروی انتظامی پلمپ شد.