پلمپ واحد شیرینی پزی

یک واحد شیرینی پزی بدلیل استفاده از رنگ غیرمجاز در تولید شیرینی و عدم رعایت ضوابط بهداشتی ،در تاریخ ۹۸/۰۸/۰۲ توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت پلمپ و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد./