برگزاری مانور لحظه صفر

مانور لحظه صفر شبکه بهداشت روز جمعه ۱۰ آبان با حضور مدیر ومعاون بهداشتی واعضا در محل ستاد شبکه برگزار شد.در این مانور که بمنظورارزیابی آمادگی اعضا اجراشد ضمن سنجش سرعت حضور اعضا در خصوص حضور بموقع،توجیه جانشینان،حضور با تجهیزات تخصصی و....مواردی بیان شد.همچنین نحوه برپایی چادر نیز توسط مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایاآموزش داده شد./