آمار

 

معرفی واحد:

مسئول واحد : محبوبه اورعی

واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که مسئولیت جمع آوری ، کنترل و ثبت اطلاعات عملکردی و جمعیتی واحدهای تحت پوشش را بعهده دارد. ماموریت  این واحد تهیه وتنظیم اطلاعات آماری بهنگام و دقیق و انعکاس آن به مدیریت و مسئولین واحدها جهت برنامه ریزیهای بهداشتی در راستای رسیدن به امر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی می باشد.

 

فرایند های جاری واحد آمار

 •  تهيه و تنظيم آمار جمعيتي كل شهرستان ( جمعيت شهري- روستايي-اتباع بیگانه)
 • تهیه و تنظیم شاخص های حیاتی،تجزیه و تحلیل و ارائه فیدبک  
 • تهيه و تنظيم اطلاعات جمعیتی  
 • تهیه و تنظیم آمار تسهیلات و امکانات و نیروی انسانی  
 • بررسی آمار مراجعین سرپایی مراکز بهداشتی و درمانی و ثبت در نرم افزار مربوطه و ارسال به مدیریت آمار و اطلاع رسانی
 • تهيه و تنظيم اطلاعات مرگ و مير شهرستان (ثبت آمار موارد فوت ارسالی از خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی وبیمارستان در نرم افزار ثبت فوت جهت ترسیم سیمای مرگ شهرستان و انعکاس به مدیریت و مرکز بهداشت استان و ....)
 • بزرگداشت روز آمار وبرنامه ریزی و تقدیر از مراکزی که در سرشماری ابتدای سال کمترین اشکال را داشتند
 • همکاری در تهیه نرم افزارهای مختلف ثبت داده ها
 • همکاری در طرح های تحقیقاتی
 • نظارت و پایش منظم مراکز بر اساس چک لیست نظارت و ارائه بازخورد به آنان
 • برگزاري جلسات آموزشي و بازآموزي جهت ارتقاي سطح آگاهي پرسنل  
 • برگزاري كميته هاي آمار در سطح شهرستان ومراکز بهداشتی ودرمانی  
 • فعاليتهاي مربوط به طرح سرشماری پرونده الکترونیک سلامت مناطق شهری و روستایی
 • فعاليت هاي مربوط به تهيه و تنظيم بانك اطلاعاتي عملکرد واحدها وتهیه عملکرد فصلی و ارائه به مدیریت
 • شركت در كارگاه ها و همايش ها
 • تشکیل کمیته آمار و بررسی شاخص های بهداشتی با هماهنگی و نظارت معاونت محترم بهداشتی در جهت ارتقا سلامت جامعه
 • تهیه و ارائه اطلاعات و آمار های درخواستی سایر ارگانها با هماهنگی و دستور کتبی مسئولین ذیربط
 • تهیه و تنظیم عملکرد های سه ماهه واحد آمار  و ارائه به معاونت محترم بهداشتی
 • تهيه و تنظيم اطلاعات زيج حياتي نقاط شهري و روستايي (جمع آوری فرم زیج حیاتی خانه های بهداشت به منظور ثبت در نرم افزار مربوطه واستخراج شاخص های سلامت )
 • ارائه آمار مورد نياز به واحد هاي درون و برون بخشي
 • تهیه دستورالعملهای نحوه تکمیل فرمهای  آماری–زیج حیاتی و....جهت ارسال به مراکز محیطی
 • همکاری با دانشجویان معرفی شده  و ارائه امار به انان  جهت طرحهای تحقیقاتی
 • ارسال فیدبک گزارشهای عملکردی و شاخص های حیاتی به مراکز روستایی و شهری و ترغیب آنان در جهت بهبود روند فعالیت ها و ارتقا شاخص های سلامت
 • تهیه برنامه عملیاتی واحد
 • آموزش  به کارکنان رده های مختلف (پزشک ،کارشناس ،کاردان ،بهورز ،دانشجویان ،رابطین آماری مراکز و پرسنل جدید الورود
 • تهیه چک لیست بازدید کارشناسی از مراکز  در سرشماری ابتدای سال
 • توانمندی سازی کارکنان از طریق آموزش های در زمینه ثبت دقیق داده ها و محاسبه شاخص های آماری
 • اجرای طرح های ارجاعی از معاونت بهداشتی
 • پاسخگویی به مراجعین در جهت تکریم ارباب رجوع

 

 

آخرین به روز رسانی  ۱۰ شهریور ۱۳۹۷