غذا ودارو

 

            

 

* اقدامات ضروری در واحدهای تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی با توجه به شیوع بیماری کروناویروس

 

*  چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی(PRPs)-بازنگری تیر۱۴۰۰

 

* روند نمای صدورپروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی(ثبت منبع)جهت کلیه موسسات مشمول قانون مواد خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی(کارگاه ها،کارخانه ها و متقاضیان صدور پروانه ساخت تولید قراردادی(ظرفیت خالی)

 

*  مدارک لازم جهت صدور پروانه های بهداشتی

 

*فرم تعهد نامه صرفا جهت کارگاه های بسته بندی عسل

 

 

*  شرح وظایف

 

 

*  دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

*  دستورالعمل اعطا نشان ایمنی وسلامت  (فایل به صورت فشرده است)