بهداشت محیط

کارشناس مسئول واحد:مهندس جنابی        کارشناسان واحد: سارا فتاحی-مهندس هاشمی

 

شماره تماس:۵۷۷۷۵۱۸۰

 

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به   گونه ای روی سلامت جسمی و روانی ، اجتماعی انسان تاثیر می گذارد.

 

ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. جهت دستيابي به اهداف بهداشت محيط، شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار با ۲۲ مركز فعال از نظر بهداشت محيط شامل ۴مركز روستايي و ۳ مركز شهري و همچنين ۵پرسنل در مناطق تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان، مشغول فعاليت مي باشد.

 

 

آشنايي با واحد بهداشت محيط شهرستان خوانسار:

نظارت بر مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماکن عمومي با استفاده از پرسنل موجود در حداقل زمان ممکن، از اهداف مهم و اوليه بهداشت محيط مي باشد. در حال حاضر واحد بهداشت محيط این شهرستان ، همه روزه از ساعت ۸ لغايت ۲۰ با اختصاص شماره تلفن ۲۲۲۵۱۸۰ پاسخگوی رسيدگي به شکايات شهروندان در کوتاه ترين زمان ممکن مي باشد.

 

اهم وظایف واحدبهداشت محیط  

نظارت براجرای استانداردها،دستورالعمل هاومقررات بهداشت محیط  

نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی مراکزتهیه وتوزیع ،نگهداری وفروش موادخوردنی وآشامیدنی وبهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکزبهداشتی درمانی ،مراکزآموزشی وتربیتی ،مراکزکاربردپرتوهای یونسازدرپزشکی به منظوراجرای مقررات وآئین نامه هاواستانداردهای مربوطه واظهارنظرکارشناسی پیرامون نقایص آنها

تهیه وتنظیم برنامه های اضطراری باهماهنگی مرکزبهداشت استان وشرکت درمبارزه بااپیدمی هاوتأمین بهداشت محیط به هنگام بروزسوانح وحوادث ،بلایاوهمکاری باسایرواحدهای ذیربط .  

رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط وارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق .  

همکاری دربرنامه ریزی هاوبررسی برنامه های بهداشت محیط بامقام مافوق .

جمع آوری ،تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات درزمینه بهداشت محیط .

نظارت وارزشیابی عملکردمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی،خانه های بهداشت دراموربهداشت محیط .

ارتباط بامؤسسات علمی وآموزشی وتحقیقاتی به منظورکسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط وارائه اطلاعات مذکور،بامقامات مربوطه .

همکاری درارائه مشورت های بهداشتی به دستگاه های اجرایی ومرکزبهداشت استان طبق دستورمقام مافوق.

تهیه وتنظیم دستورالعمل هاوبخشنامه های اجرایی وعملیاتی وتسلیم به مقام مافوق .

مطالعه وبررسی احتیاجات آموزشی ،تهیه مطالب آموزشی موردنیازوارائه پیشنهادهای لازم .

كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب.

بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه.

بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه.

بازدید،نظارت وکنترل بهداشتی کشتارگاه های دام وطیوروسایرفرآورده های خام دامی واعلام نواقص بهداشتی آنهابه ادارات ذیربط .

بازدید،نظارت وکنترل وضعیت بهداشت محیط کارخانجات تهیه وتولیدموادغذایی برابردستورالعمل های بهداشت محیط

نمونه برداری وکنترل بهداشتی موادخوردنی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی وارسال نمونه های مربوط به آزمایشگاه وتفسیرنتایج آنها وانجام اقدام لازم برابرمقررات

تعیین اولویت هابرای اجرای طرح های بهداشت محیط ونظارت براجرای آنها .

بررسی وکنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی مطابق بااستانداردهای مصوب ودستورالعمل های بهداشتی .

نظارت وکنترل بهداشتی دربهره برداری ونگهداری تأسیسات آب شرب وارائه طریق درجهت رفع نواقص مشاهده شده به ادارات ذیربط .

بررسی وکنترل نقشه های اجرایی جهت احداث وتوسعه تأسیسات بهداشتی ،اماکن عمومی ، مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی وکارگاه هاوکارخانجات موادغذایی به منظورانطباق باموازین بهداشتی قبل ازاجرا .

نظارت وکنترل بهداشتی برنحوه روش های جمع آوری بازیافت،محل ودفع زباله شهری وسایرخدمات شهری که شهرداری هاانجام می دهند.

شرکت فعال درعملیات بهداشت محیط روستاهاازطریق آموزش های مردمی وجلب همکاری بین بخشی به منظورجمع آوری ،حمل وبازیافت ودفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع وکودحیوانی ، بهسازی معابروجداسازی نگهداری دام وپرندگان ازمحل سکونت ،دفع بهداشتی فاضلاب هاوهمکاری درجهت بهسازی منابع وکنترل کیفی آب آشامیدنی .سایرمسائل بهداشت محیطی درروستاها .

شناسایی منابع آلوده کننده هوا،ارائه پیشنهادات بهداشتی درزمینه کنترل وکاهش آلودگی هواوبررسی درمورد تأثیر هوای استنشاقی وسایرمواد مؤثر برسلامتی انسان همراه باارئه توصیه های لازم وضروری به مراجع ذیربط دراین خصوص .

اجرای طرح ضربت.