روابط عمومی

 

 

مسئول روابط عمومی:مهندس وحید محبی

 
     
 
    تکریم ارباب رجوع
 
 
     اخبار مرکز بهداشت
 
     سهمیه زائر سرای مشهد
 
     سهمیه ویلاهای چادگان
 
     ثبت نام ویلای چادگان ومشهد