بهداشت روان

اهم شرح وظایف:

بررسی و شناخت بیماری های روانی شهرستان

بررسی و تعیین میزان بیماری روانی در شهرستان.

تشکیل کمیته فنی بهداشت روان شهرستان.

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی.

همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روان.

جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماری های روانی.

ارسال گزارش انجام فعالیت ها و نظارتها به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان.

       پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرایی شهرستان و تلاش جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

 

 

 

خدماتي كه ارايه ميشود:

مشاوره در زمينه هاي مختلف بهداشت رواني و مشكلات خانوادگي

آموزش و مشاوره قبل از ازدواج ويژه زوجهاي جوان

مشاوره و اموزش مهارتهاي زندگي جهت افرادي كه اقدام به خودكشي داشته اند