نظام شکایات

 

 رسیدگی به شکایات  و پاسخگویی برنامه تحول نظام سلامت در
بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار
 
            
 
 
 

         ۱-تضمین حقوق بیمار ، تکریم جامعه پزشکی

                              تماس با شماره۱۶۹۰  

 

         ۲- پاسخگویی در خصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت

                             تماس با شماره :۱۵۹۰

         ۳- شماره همراه ۲۴ ساعته در خصوص شکایات طرح تحول نظام سلامت                                                                 ۰۹۱۳۴۷۱۲۹۳۵

         

         ۴-پاسخگویی طرح تحول در بیمارستان با شماره

  ۵۷۷۷۲۷۷۴

         ۵-حضوری : دفتر مدیریت یا سوپروایزر بیمارستان

 

        ۶-مکاتبه ای : از طریق صندوقهای نظر سنجی بیمارستان