خانم دکتر ملوک غفاری

 

 

 

خانم دکتر ملوک غفاری پزشک عمومی

۲۵ سال سابقه کار در کرج

شماره تلفن مطب    ۳۲۷۰۶۰۵۱   و  ۳۲۷۰۶۳۵۲