فعالیتهای ستاد ومراکز بهداشتی درمانی - آمارورایانه

 

 

 

تحلیل شاخصهای مرگ

 

کارگاه ثبت علل مرگ و میر    ۲۴آبان

 

 پانل جدید بهداشت مدارس سال ۹۷  (بارگزاری روی سایت ۲۱ /۱۱ /۹۷)

 

  تعریف جمعیت کوچنده

 

            پانل اصلی ۹۷

     

            پانل مدیریت ۹۷       خانه بهداشت    و         مرکز روستایی

 

           ابزارهای پایش      شهری                  روستایی

            

         عناوین شاخص ها

 

         راهنمای تکمیل پانل مدیریتی                  فایل ۱                  فایل ۲

 

           لیست کدهای پوچ وغیر ممکن مرگ و میر

 

        دستور العمل سامانه سیب

 

           دستورالعمل زیج حیاتی ویرایش تیرماه ۹۴

           فایل اشکالات سرشماری پایان سال ۹۳

           دستورالعملهای واحد آمار :

           علت فوت

           تعریف شاخصها

           دستورالعمل وارد کردن فرم ای سرشماری در سامانه سلامت ایرانیان

           تکمیل زیج حیاتی ۹۴

           دستورالعمل سرشماری پایان سال

 

            .......................

 

            دستورالعمل تکمیل زیج حیاتی مناطق روستایی  شهری(نسخه جدید)

            راهنمای پنل مدیریت

            دستور العمل سرشماری پایان سال