دریافت فایل آموزش بهورزی

 

 

احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته در بزرگسالان     فایل ۱       فایل ۲     فایل ۳      فایل ۴    

 

فصلنامه بهورز تابستان ۱۴۰۰

 

فصلنامه بهورز  بهار ۱۴۰۰

 

دارونامه سال (جدید) ۱۴۰۰

 

مجله بهورز شماره ۱۰۷ زمستان ۹۹

 

بسته آموزشی هرخانه یک پایگاه

 

بسته آموزشی مداخلات

 

بسته آموزشی ارزیابی سلامت جوانان

 

مجله بهورز شماره ۱۰۳

 

استریلیزاسیون

 

درمانهای ساده علامتی

 

اصول و ضوابط استانداردهای فرایندی و تجهیزاتی در خصوص استریلیزاسیون و کنترل عفونت:  

  تزریقات ایمن       اتوکلاو      پسماند     شستشو

 

 

مجله بهورز شماره ۱۰۰

 

دستور العمل همگون سازی فرم و پوستر سال ۹۸      پایگاه ۱      پایگاه ۲       خانه بهداشت      مرکز

 

مجله بهورز  شماره ۹۹

 

مجله بهورز شماره ۹۷

 

 جمعیت فعال

 

مجله بهورز شماره ۹۸

 

     راهنمای ترگ سیگار

 

    راهنمای کاربری دستگاه اکسیژن

 

    مفاهیم و اصول اساسی کالیبراسیون

 

   راهنمای کاربری دستگاه لارنگوسکوپ

 

   راهنمای کاربری دستگاه گلوکومتر

 

 فصلنامه شماره ۸۸ بهورز