فعالیتهای ستاد بهداشت خانواده

 

 

میانسالان

 

سالمندان

 

باروری سالم

 

کودکان

 

********************************************************************************

فایل های آموزشی(هفته سلامت بانوان)     فایل۱         فایل۲        فایل۳      فایل۴      فایل۵        فایل۶        فایل۷        فایل۸            فایل۹             فایل ۱۰

 

شیوه زندگی سالم در اپیدمی کووید-۱۹(ویژه میانسالان)

 

مطالب آموزشی مرتبط با کودکان(هفته ملی کودک)

 

تراکت های آموزشی کودکان(هفته ملی کودک)

 

سلامت زنان در دوران کرونا(هفته سبا۹۹)

 

بوکلت  کودکان :       غیر پزشک مانا        نارسی         مراقبت ادغام یافته کودک سالم

 

دستورالعمل ارائه خدمات مراقبت باروری ویژه در زنان واجد شرایط پزشکی

 

 

راهنمای اجرای ارائه خدمت بستن لوله های رحمی در زنان واجد شرایط پزشکی

 

 

اندیکاسیون های مراقبت ویزه

 

 

سوالات مسابقه ترویج تغذیه با شیر مادر

 

ترویج تغذیه با شیر مادر   فایل۱    فایل۲

 

سالمندان       فایل ۱            فایل ۲                فایل ۳

 

زایمان ایمن:         فایل ۱            فایل ۲          فایل۳           فایل ۴        فایل ۵              

 

اختلالات کف لگن

 

کارت های تکامل و هوش هیجانی

 

خوشمزه هیجان انگیز

 

تقویت تکامل متخصصین

 

میانسالان کوید۱۹

 

تکامل کودکان

 

دستورالعمل باروری سالم

 

اصلاحیه سالمندان۲۴-۱-۹۸ آنتروپومتری

 

فرم آماری سالمند

 

مراقبت ادارات

 

 سلامت مردان

 

  سالمندان

 

 برنامه مادران و توانمند سازی سالمندان ویژه پزشک (ثبت سیب)

 

راهنمای ثبت مراقبتهای مرتبط با برنامه سلامت مادران در سامانه سیب

 

توانمند سازی کارکنان در مراقبت سالمندان

 

سقط القایی

 

شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان

 

بارداری و اختلال روان، خشونت، سلامت روان و اعتیاد در بارداری

 

پویش ملی سرطان پستان

 

توصیه هایی برای تکامل کودک

 

مدیریت چاقی در بارداری

 

منابع آزمون عوامل موثر بر ناباروری و پیامدهای تک فرزندی 

 

 ارزیابی سلامت زنان  در دوران باروری و یائسگی

 

فرم ثبت اطلاعات برنامه سلامت ماداران

 

تک فرزندی

 

 

بیماریهای پستان و پیشگیری از سرطان پستان و... 

 

بسته خدمات نوین سلامت میانسالان ویژه غیر پزشک(بهورز-مراقب سلامت)  فایل۱     فایل۲

 

طرح درس سالمندان

 

کدهای ضروری(بیماریها)

 

واکنش سریع یک امدادگر

 

بچه های کوچک ،آسیب های بزرگ(ایمنی مربی)

 

منابع آزمون عوامل موثر برناباروری و پیامدهای تک فرزندی   آندومتریوز     پلی کیستیک     سن         شیوه زندگی    تک فرزندی

 

راهنمای تکمیل فایل اطلاعات آماری مادران باردار    فایل۱     فایل۲

 

 

کدهای ضروری(بیماریها)

توصیه هایی برای تکامل کودک

راهنمای پنل کودکان-پزشک ومراقب سلامت

 

فرم آمار شیوه زندگی سال۹۶

 

بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه غیرپزشک

 

بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک

 

 تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

 

 زایمان فیزیولوژیک

 

 راهنمای تغذیه با شیر مادر

 

 احیا پایه کودکان وشیرخواران

 

 تکامل

 

 دستورالعمل تغذیه با شیر مادر در ساعت اولیه زندگی