فعالیتهای ستاد آموزش سلامت

 

 

 

 

طرح درس سبک زندگی سالم

درمان های اولیه

توانبخشی

ارتقای سلامت و پیشگیری

جلب حمایت همه جانبه رسانه ای از برنامه های سلامت

کارگاه جلب حمایت بین بخشی       فایل ۱       فایل ۲

فایلهای مربوط به برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

دکتر شیری 

رسانه۱         رسانه ۲      رسانه ۳   

ارزشیابی برنامه اموزشی           الزامات و استاندارد ها            

  فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۱

فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۲    

   مداخلات ارتقای سلامت            اصول طراحی پیام در بازاریابی اجتماعی         خود مراقبتی

برنامه ریزی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی            اصول چانه زنی     جلب حمایت رسانه ای

برنامه ریزی آموزشی

جلب حمایت همه جانبه۳

جلب حمایت همه جانبه ۴

تحلیل مشکل

تدوین اهداف

تولید پیام

کتاب بازار یابی اجتماعی

مهارت ارتباط

**********************************************************

سال۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مهر۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-شهریور۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مرداد۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-تیر۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-خرداد۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-اردیبهشت۱۴۰۰

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-فروردین۱۴۰۰

 

********************************************

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-اسفند ۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-بهمن۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-دی۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-آذر۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مهر۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-شهریور۹۹

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مرداد۹۹

 

 

--------------------------------------------------------------------

سال ۹۸

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت اسفند۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت بهمن۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت دی۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت آذر۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت  آبان۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت مهر۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت شهریور۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت مرداد۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت تیر۹۸

 

جدول عناوین آموزشی مراکز وخانه های بهداشت خرداد۹۸

 
 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت اردیبهشت۹۸

 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************
سال ۹۷

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت اسفند ۹۷

 

فرم برنامه مداخلات

 

فصلنامه رابط سلامت

 

جدول عناوین آمنوزشی مراکز و خانه های بهداشت بهمن ۹۷

 
 
 
 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت مهر۹۷

 
 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت شهریور۹۷

 
 
 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت خرداد۹۷

 

جدول عناوین اموزشی مراکز و خانه های بهداشت اردیبهشت۹۷

 
برگزاری آموزشهای فروردین ماه طبق جدول آموزشی اسفند ۹۶ انجام شود.
 
 
***************************************************************
سال۹۶

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت اسفند

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت بهمن

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت دی

 

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت آذر
 
جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت آبان

 

 جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت مهر

 

 جدول عناوین آموزشی مراکز وخانه های بهداشت شهریور

 

جدول عناوین آموزشی مراکز وخانه های بهداشت مرداد

 

جدول عناوین آموزشی مراکز وخانه های بهداشت تیر

 

 
 
 
 
............................................................................
 
سال  ۹۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................
سال ۹۴
 
 
 
 
 
.........................................................................
 
سال ۹۳ :