فعالیتهای ستاد واحد توسعه وارتقا سلامت

سال۱۴۰۰

 

برنامه جلسات آموزشی مهر۱۴۰۰

 

برنامه جلسات آموزشی مرداد۱۴۰۰

 

برنامه جلسات آموزشی تیر۱۴۰۰

 

برنامه جلسات آموزشی خرداد۱۴۰۰

 

 

 

_______________________

سال۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی اسفند۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی بهمن۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی دی۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی آذر۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی مهر۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی شهریور۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی مرداد۹۹

 

برنامه جلسات آموزشی تیر۹۹

 

_________________________

سال ۹۸

 

ضوابط بیمه ای نسخه نویسی در سطح یک

 

 

برنامه جلسات آموزشی بهمن۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی دی ۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی آذر۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی آبان۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی مهر۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی شهریور۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی مرداد۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی تیر۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی خرداد۹۸

 

برنامه جلسات آموزشی اردیبهشت ماه۹۸

 

برنامه نظارتهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان در سال۹۸        گروهA         گروهB            پایش

 

—————————————

دارونامه بهورزی

 

دستورالعمل نسخه۰۴(شهری)

 

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی ورژن ۱۹

 

دستورالعمل پزشک خانواده روستایی ورژن ۱۸

 

خدمات سطح اول

 

 فرایند استریلیزاسیون و کنترل عفونت