جاذبه های گردشگری

گلستان کوه
پارک سرچشمه
مسجد جامع
حسینیه حبیبی ها

امامزاده احمد

امامزاده سید صالح

کوچه باغ ها
 
سد باغکل