جلسات حاکمیت بالینی

   

 

 

    دریافت فایل صورتجلسات کمیته حاکمیت بالینی در سال ۹۲ ( جلسات اول تا سوم)

   صورتجلسه کمیته بهبود کیفیت( سومین جلسه حاکمیت بالینی) در خرداد ماه ۱۳۹۲
     صورتجلسه کمیته بهبود کیفیت( دومین جلسه حاکمیت بالینی) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
     اولین جلسه کمیته حاکمیت بالینی سال ۹۲

 

 

دریافت فایل صورتجلسات کمیته حاکمیت بالینی در سال ۹۱ ( کل جلسات)
     یازدهم جلسه حاکمیت بالینی ۹۱
     دهمین جلسه حاکمیت بالینی ۹۱
     هشتمین جلسه حاکمیت بالینی ۹۱
     هفتمين جلسه حاكميت باليني۹۱
     ششمين جلسه حاكميت باليني۹۱
     پنجمین جلسه کمیته حاكميت باليني۹۱
     چهارمين جلسه حاكميت باليني سال ۹۱
     سومين جلسه حاكمت باليني سال ۹۱
     دومين جلسه حاكميت باليني ۹۱
     اولين جلسه حاميت باليني سال ۹۱


     حاکمیت بالینی

     درباره حاکمیت بالینی