دعوت به همکاری راننده استیجاری جهت بیمارستان فاطمیه(س)

بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار جهت تکمیل کادر پشتیبانی و لجستیک خود نیاز به راننده استیجاری دارد .متقاضیان می توانند تا پایان روز یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ به شبکه بهداشت ودرمان مراجعه نمایند.