معرفی واحد

اهم شرح وظایف :

 شناسایی مشخصات جمعیتی ،جغرافیایی و اجتماعی محدوده تحت پوشش و تهیه و تنظیم برنامه تفضیلی

  • بررسي ، مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي
  • تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص ایجاد و ارائه خدمات توسط واحدهاي بهداشتي
  • پیگیری جهت تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
  • بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی ،پیگیری تامین و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آنها
  • پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با استقرار پزشک خانواده
  • جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني
  • جلب مشارکت ارگانهای مختلف و خیرین به منظور تامین فضای فیزیکی ،تجهیزات و بهبود استانداردهای مذکور در واحدهای بهداشتی
  • هدايت و نظارت بر مرکز آموزش بهورزي به منظور جذب و تربيت بهورزان كارآمد و بومی
  • مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه
  • هماهنگي درون بخشي و برون بخشي با ارگانها و واحدهاي ارائه دهنده خدمات در زمينه رفع نياز سلامت جامعه
  • نیازسنجی پروژه های عمرانی (احداث ،تعمیرات و. . .)و پیگیری جذب اعتبارات و نظارت بر حسن اجرا و انجام کار
  • آموزش نیروهای جدید الورود جهت آشنایی با مفاهیم کاربردی در واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
  • نظارت مداوم بر نحوه برآورد ،تامین،توزیع و نگهداری دارو توسط امور دارویی شهرستان
  • برآورد ،تامین و توزیع  فرم ،دفاتر و پوشه های مورد نیاز واحدهای بهداشتی
  • طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني