معرفی واحد

 

سازمان جهانی بهداشت تشويق و ترغيب مردم براي قبول و نگهداري رفتار و اعمالي که براي ادامه زندگي سالم لازم و ضروري است را آموزش بهداشت مي خواند.
در ايران فعاليتهاي آموزش بهداشت از سال ۱۳۳۰ آغاز شد که فعاليتهاي آن متوجه مسائلي مانند ريشه‌کني مالاريا و بعد از آن بهسازي محيط ، تاليف مواد درسي ، پوسترها و ... بود.
در رويکرد جديد سازمان جهاني بهداشت ، مهمترين هدف آموزش بهداشت ، تغيير رفتار مردم از طريق مشارکت خودشان عنوان شده است . رفتار انساني در پيشگيري ، کنترل ، درمان و نوتواني بخش عظيمي از مشکلات بهداشتي نقش مهمي را ايفا مي کند. ؛ لذادر واحد آموزش سلامت برنامه ها بنحوي طراحی و اجرا می گردد كه باعث ارتقاء سطح سلامت و ترويج بهداشت در جامعه  گردد و اين امر زماني ميسر است كه آموزش ها منجر به تغيير رفتار گردد و تك تك افراد بتوانند در رفع مشكلات و معضلات بهداشتي خود تلاش نمايند و از امكانات و خدمات موجود بهداشتي درماني در جامعه بهره مند گردند.
فعاليت هاي واحد آموزش سلامت بر اساس چهار محور اصلي آموزش ، اطلاعات ، ارتباطات و تولیدات ودر راستای توانمندسازي برنامه ریزان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی - درمانی  جهت رسيدن به آموزش اثر بخش و توانمند سازي مردم به معناي ارتقاي توانائي تصميم گيري در انتخاب شيوه زندگي سالم مي باشد .
 
اهم شرح وظایف واحد :
 
الف- مسوليت هاي اطلاعاتي :
جمع آوري و تحليل اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش  سلامت
پژوهش هاي كاربردي در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت
تهيه و توليد منابع آموزشي و ارائه رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان
تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت
ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه اطلاعات تخصصي آموزش سلامت
ب- مسوليت هاي آموزشي :
نظارت بر فرآيند طراحي برنامه هاي آموزشي در حوزه های مختلف سلامت
مشاركت در طراحي و اجراي بسيج اطلاع رساني و آمموزش های همگانی
پايش و نظارت ،كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي
ج-مسوليت هاي ارتباطي:
توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت
برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي مناسبت هاي سلامت
جذب و سازماندهي و توانمندي رابطين سلامت ادارات و سازمان ها
د- مسوليت هاي توليد :
ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت
هدايت و نظارت بر فرآيند توليد و انتشار و ارزشيابي رسانه هاي آموزش سلامت
برنامه ریزی و تخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت تولید شده
اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان