مرکز شهری بیدهند

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی بیدهند

 

 - پایگاه سلامت بیدهند

- پایگاه سلامت سنگ شیر