معاینات دوره ای

             

 

       گردش کار انجام معاینات دوره ای

۱.        معرفی ومراجعه متقاضی به واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت

۲.        تکمیل فرم (پرونده) پزشکی شاغل

۳.        مراجعه متقاضی به پزشک طب کار مستقر در مرکز بهداشتی درمانی شریعتی (روبروی پمپ بنزین)

۴.        معاینه توسط پزشک

۵.         در صورتی که متقاضی نیاز به مشاوره تخصصی یا خدمات پاراکلینیک (رادیولوژی - آزمایشگاه و...) داشته باشد به سطوح بالاتر معرفی میشود.   

۶.        اعلام نظر پزشک طب کار وتایید فرم

۷.        مراجعه مجدد متقاضی به واحد بهداشت حرفه ای وتحویل فرم معاینه ونتایج آزمایشات

۸.        بررسی پرونده وجمع بندی نتایج

۹.        ارسال باز خورد نتایج معاینات برای کارفرما

 

                   گردش کار معاینات قبل  از استخدام یا قبل از اشتغال

 

۱.        اخذ معرفی از کارگاه یا سازمان مربوطه

۲.        ورود متقاضی به شبکه بهداشت ودرمان

۳.        اخذ دستور از مدیریت یا معاونت بهداشتی شبکه

۴.        ثبت نام دبیرخانه

۵.        مراجعه به واحد بهداشت حرفه ای وتشکیل پرونده

۶.        مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی شریعتی ومعاینه توسط پزشک طب کار

۷.        معرفی به آزمایشگاه وسایر خدمات پاراکلینیک وارائه خدمت

۸.        مراجعه مجدد به پزشک طب کار وارائه نتایج پاراکلینیک به پزشک

۹.        چنانچه متقاضی به مشاوره تخصصی یا خدمات پاراکلینیک نیاز داشته باشد به سطوح بالاتر معرفی می گردد.

۱۰.     تایید فرم معاینه توسط پزشک

۱۱.     اخذ کپی از فرم تایید شده ونتایج ازمایشات توسط متقاضی

۱۲.     مراجعه به واحد بهداشت حرفه ای

۱۳.     تنظیم پاسخ استعلام

۱۴.     تایپ وامضا وشماره گذاری نامه جوابیه

۱۵.     تحویل پاسخ استعلام به فرد

 

 

دریافت فایل راهنمای گردش کار معاینات به صورت pdf