معرفی مدیریت

 

مدیریت شبکه بهداشت درمان

          دکتر محمد صادق فیاضی      پزشک عمومی

 

معاونت بهداشتی

              مهندس سید محمد هاشمی