تلفن گویای ندای بهداشت

۹۷۳۰۱۴۹

تلفن گویای ندای بهداشت

 

 

 

 

شماره۱ : بهداشت خانواده :

 

                    شماره ۱: سلامت مادران

 

                    شماره ۲:سلامت کودکان

 

                    شماره ۳: تنظیم خانواده

 

                    شماره ۴:سلامت سالمندان

 

شماره ۲ :مبارزه با بیماریها

 

            شماره ۱:بیماریهای واگیردار

 

            شماره ۲:بیماریهای غیر واگیر

 

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار

واحد بهداشت خانواده

 

 

 

 

دریافت فایل به صورت pdf