برگزاری کارگاه آموزشی دمانس

کارگاه آموزشی با موضوع دمانس در سالمندان  توسط واحد سلامت خانواده وجمعیت در تاریخهای ۵ ام ، ۱۳ ام و ۱۵ ام بهمن ماه جهت پزشکان، بهورزان و مراقبین سلامت برگزار گردید.