پلمپ واحد غیربهداشتی

با توجه به آموزش ها و تذکرات لازم مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی بمنظور پیشگیری از بیماری کروناویروس،یک واحد آشپزخانه بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی روز پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت به دستور مقام محترم قضایی و با همکاری نیروی انتظامی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت پلمپ شد./