امور عمومی

 

مسئول امور عمومی: محمود یاوری

 

اهم وظایف رئیس اداره امور عمومی
۱- نظارت بر انجام مفاد قرارداد و امور محوله به شرکت طرف قرارداد
۲- نظارت و سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و تعیین حدود وظایف آنها
۳- نظارت بر انجام فعالیت پرسنل شاغل در زیر مجموعه اداره امور عمومی و انجام مکاتبات لازم
۴- شرکت در جلسات و کمیسیون های متشکله حسب مورد و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مافوق
۵- ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی در مسائل و فنون مربوط به اداره خدمات عمومی
۶- نظارت بر حسن اجرا و همکاری در انعقاد قراردادهای مربوطه
۷- نظارت و تلاش جهت رفع مشکلات مختلف در واحدهای ذیربط و پرسنل تحت سرپرستی
۸- پیاده سازی و ارائه کلیه دستورالعمل ها و ابلاغها و بخشنامه های دریافتی از دانشگاه
۹- ارائه مشاوره به مدیریت واحد جهت تسهیل و روان سازی امور اداری
۱۰- پیگیری کلیه امور واحد تا حصول نتیجه
۱۱- تلاش در جهت اقدام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم
۱۲- نظارت و تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر انجام امور محوله در ستاد مرکزی
۱۳- نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها در تعیین تامین روشنایی ، سوخت ، تلفن و غیره
۱۴- انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق