شرایط عضویت و درخواست وام صندوق

 

کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار اعم از رسمی - پیمانی- قراردادی(تبصره ۳- تبصره ۴ ) میتوانند جهت عضویت در صندوق درخواست کتبی خود را به خانم اورعی (واحد آمار )یا خانم بیاتی (آموزش بهورزی)ارائه دهند.

 

 نمونه درخواست عضویت  :

رییس محترم صندوق رفاه کارکنان شبکه

با سلام واحترام

اینجانب  خانم/آقا                  شاغل در واحد             متقاضی عضویت در صندوق رفاه شبکه میباشم . لطفا مبلغ          را ( حداکثر ۲۵۰۰۰۰ ریال ) به صورت ماهیانه از حقوق کسر نمایید.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 امضا                   تاریخ 

 

                                            ................................................

 

کلیه اعضا صندوق رفاه شبکه جهت دریافت وام ۳۰ میلیون ریالی پس از اتمام اقساط وام قبلی و درخواست کتبی دریافت وام مجدد در لیست نوبت دریافت وام قرارمیگیرند.

نوبت وام جدید منوط به تسویه حساب وام قبلی میباشد.تسویه میتواند به صورت ماهیانه وکسر از حقوق بوده یا به صورت یکجا طی فیش واریزی به حساب صندوق انجام شود.