کمیته آمار با موضوع تحلیل و بررسی شاخص های بهبود تغذیه

کمیته آمار با موضوع تحلیل و بررسی شاخص های واحد بهبود تغذیه و آموزش سلامت با حضور دکتر فیاضی مدیر شبکه،معاون بهداشتی و کارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۷/۶/۳۱در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد.