بازدید سرزده فرماندار شهرستان از بیمارستان فاطمیه(س)

دکتر کمالی فرماندار شهرستان  روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۷/۱۱ به صورت سرزده از بیمارستان فاطمیه (س)بازدید نمودند. در این بازدید که دکتر فیاضی مدیر شبکه و مدیر داخلی بیمارستان نیز حضور داشتند.فرماندار از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان نحوه خدمات دهی به بیماران قرار گرفتند./