پیاده روی پرسنل ستادی شبکه بمناسبت روز جهانی پوکی استخوان

بمناسبت روز جهانی پوکی استخوان  شنبه مورخ۹۷/۷/۲۸پرسنل ستاد شبکه اقدام به پیاده روی از شبکه بهداشت تا پارک عسل نمودند.در پایان پیاده روی با صبحانه سالم از پرسنل پذیرایی بعمل آمد./