جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط شبکه های خوانسار و گلپایگان

جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط شبکه های بهداشت خوانسار و گلپایگان با موضوع بیماری های منتقله از آب و غذا در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۰ در سالن اجتماعات ستاد شبکه بر گزار شد./