ظرفیت جذب نیرو شبکه بهداشت ودرمان خوانسار در استخدامی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار جهت تکمیل کادر بهداشتی و درمانی در رشته های شغلی ذیل از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی استخدام می نماید:
شبکه بهداشت:
۱ نفر پزشک عمومی- مرکز خدمات جامع سلامت جواهری
۱ نفر پزشک عمومی- مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری
۱ نفر پزشک عمومی- مرکز خدمات جامع سلامت بیدهند
۱نفر ماما- مرکز خدمات جامع سلامت جواهری(سهمیه ایثارگر۲۵%)
۱نفر ماما- مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خم پیچ
۱نفر کارشناس بهداشت خانواده- مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری
۱ نفر کارشناس بهداشت محیط- مرکز خدمات جامع سلامت جواهری
۱ نفر کارشناس بهداشت محیط- مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ویست

۱ نفر کارشناس مبارزه با بیماریها- مرکز خدمات جامع سلامت جواهری

۱ نفر کارشناس تغذیه- مرکز خدمات جامع سلامت جواهری

بیمارستان فاطمیه(س):
۱ نفر پزشک متخصص(بیهوشی)
۱ نفر پزشک متخصص(جراحی عمومی)
۱ نفر پزشک عمومی
۵ نفر پرستار
۱ نفر کارشناس امور اجرایی سلامت
۱ نفر ماما
۱ نفر ماما(سهمیه ایثارگر۲۵%)
۱ نفر مسئول خدمات مالی
۱ نفر مهندسی تاسیسات(مرد)
ا نفر حسابدار
۱ نفر کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱ نفر کارشناس پرتو شناسی(رادیولوژی)
۱ نفر کارشناس تجهیزات پزشکی(سهمیه ایثارگر۲۵%)
۱ نفر کارشناس تحلیل گر سیستم(سهمیه ایثارگر۲۵%)

متقاضیان حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام و یا ویرایش آن اقدام نمایند.