انجام مراقبت های بهداشتی پرسنل صنایع پیش تنیده

همزمان با مرحله اجرای کنترل فشار خون بالا در سراسر کشور پرسنل صنایع پیش تنیده نیز به این پویش پیوستند.همچنین با هماهنگی واحد سلامت خانواده و مدیر صنایع پیش تنیده مراقبت بهداشتی حدود ۴۰ نفر از کارکنان این شرکت در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۷توسط بهورز مرکز سلامت شهید منتظری انجام شد./