تماس با مدیریت

 

دفتر مدیریت  شبکه           ۵۷۷۷۰۳۴۳ -۰۳۱   

 

دفتر معاونت بهداشتی      ۵۷۷۷۲۵۵۶-۰۳۱

 

رییس بیمارستان فاطمیه (معاونت درمان)       ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱