فعالیتهای ستاد ومراکز مرکز ویست

برپایی نمایشگاه عکس با موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر

در تاریخ ۹۳/۹/۲۳ مرکز بهداشتی درمانی شهدای خم پیچ با همکاری اداره بهزیستی شهرستان خوانسار اقدام به برپایی نمایشگاه عکس  در خصوص مواد مخدر واعتیاد نمود.در این نمایشگاه عوارض ومشکلات بهداشتی ودرمانی واخلاقی ناشی از مصرف مواد مخدر به بازدیدکنندگان ارائه گردید.این نمایشگاه بمدت ۱۲ روز در محل بهزیستی خم پیچ ادامه داشت.

برگزاری جلسه آموزشی مرکز ویست

در تاریخ ۹۳/۹/۲۶ دبیر کمیته اجرایی مرکز ویست جلسه آموزشی "ایدز" را به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ  در دبیرستان پسرانه شهید دکتر مفتح برگزار نمودند. در پایان این جلسه به سوالات فراگیران پاسخ داده شد و پمفلت آموزشی نیز در بین فراگیران توزیع شد .

اشتراک در فعالیتهای ستاد ومراکز مرکز ویست