فعالیتها ستاد و مراکز مرکزخم پیچ

برگزاری جلسه آموزشی دیابت در مر کز بهداشتی درمانی روستایی خم پیچ

به مناسبت هفته دیابت آموزش بیماران دیابتی توسط خانم دکتر نمازیان در مرکز خم پیچ همراه با توزیع تعدادی پمفلت بین اهالی روستا انجام شد.

موضوع : بیماری دیابت . تغذیه در دیابت . درمان بیماران دیابتی .عوارض بیماری دیابت

اشتراک در فعالیتها ستاد و مراکز مرکزخم پیچ